result analysis_summary – Prestige Engineering College Indore


Result analysis summary

Applied Science & Humanities
[ fIRST YEAR ]

DIKSHA ARORA

SGPA 9.71

CHANDNI SINGH

SGPA 9.52

JAI JAI SHIVAM

SGPA 9.48

PALAK CHADHOKAR

SGPA 9.24

PRIYANSHEE PARMAR

SGPA 9.24

NIKITA

SGPA 9.19

SUYESHA DESHMUKH

SGPA 9.48

SHAILJA MISHRA

SGPA 9.24

VIVEK SONI

SGPA 9.19

ANKITA KURLE

SGPA 9.10

PRACHI SONI

SGPA 9.10

AYUSH NASHINE

SGPA 9.00

Civil Engineerig
[B. Tech.]

Yuvraj Patil

VIII-9.67

Devansh pandey

VI-

Mahima Kadam

IV-

Civil Engineerig RESULT ANALYSIS Summary

Passing Persentage = 100%
No of Students having SGPA > 9 = 22
No of Students having SGPA > 8 = 22
No of Students having SGPA > 7 = 14
Passing Persentage = 100%
No of Students having SGPA > 9 =17
No of Students having SGPA > 8 = 23
No of Students having SGPA > 7 = 28
Passing Persentage = 100%
No of Students having SGPA > 9 =9
No of Students having SGPA > 8 = 6
No of Students having SGPA > 7 = 27

Electronics & Communication Engineering

Vedant Agrawal

VIII- 9.61

Harsh Soni

VI-9.46

Rajnandini Kushwah

IV-9.54

Electronics & Communication Engineering RESULT ANALYSIS Summary

Passing Persentage = 100%
No of Students having SGPA >9= 14
No of Students having SGPA >8= 27
No of Students having SGPA >7=02
Passing Persentage = 100%
No of Students having SGPA >9=06
No of Students having SGPA >8=15
No of Students having SGPA >7=17
Passing Persentage = 100%
No of Students having SGPA >9=06
No of Students having SGPA >8=14
No of Students having SGPA >7=11

Electrical Engineering

Awaz Khan

VIII- 9.44

Ashwin Pathak

VI-9.46

Aryaman Shah

IV-9.25

Electrical Engineering RESULT ANALYSIS Summary

Passing Persentage = 100%
No of Students having SGPA >9=07
No of Students having SGPA >8=24
No of Students having SGPA >7=01
Passing Persentage = 100%
No of Students having SGPA >9=04
No of Students having SGPA >8=13
No of Students having SGPA >7=25
Passing Persentage = 100%
No of Students having SGPA >9=02
No of Students having SGPA >8=10
No of Students having SGPA >7=18

Mechanical Engineering [B. Tech.]

Mechanical Engineering RESULT ANALYSIS Summary

Passing Persentage = 100%
No of Students having SGPA >
No of Students having SGPA >
No of Students having SGPA >
Passing Persentage = 100%
No of Students having SGPA >
No of Students having SGPA >
No of Students having SGPA >
Passing Persentage = 100%
No of Students having SGPA >
No of Students having SGPA >
No of Students having SGPA >

Computer Science & Engineering

Computer Science & Engineering RESULT ANALYSIS Summary

Passing Persentage = 100%
No of Students having SGPA >
No of Students having SGPA >
No of Students having SGPA >
Passing Persentage = 100%
No of Students having SGPA >
No of Students having SGPA >
No of Students having SGPA >
Passing Persentage = 100%
No of Students having SGPA >
No of Students having SGPA >
No of Students having SGPA >

Mechanical Engineering [M. Tech.]

Mechanical Engineering [M. Tech.] RESULT ANALYSIS Summary

Passing Persentage = 100%
No of Students having SGPA >
No of Students having SGPA >
No of Students having SGPA >
Passing Persentage = 100%
No of Students having SGPA >
No of Students having SGPA >
No of Students having SGPA >
Passing Persentage = 100%
No of Students having SGPA >
No of Students having SGPA >
No of Students having SGPA >

PGDM

pgdm RESULT ANALYSIS Summary

Passing Persentage = 100%
No of Students having SGPA >
No of Students having SGPA >
No of Students having SGPA >
Passing Persentage = 100%
No of Students having SGPA >
No of Students having SGPA >
No of Students having SGPA >
Passing Persentage = 100%
No of Students having SGPA >
No of Students having SGPA >
No of Students having SGPA >